Ouders

Notulen 12-09-2013

Mr vergadering 12-09-2013

1 Opening door Nicole

2 notulen 13-06-2013 zijn nog niet ontvangen, deze zullen we nog krijgen om te bespreken en daarna kunnen ze op het bord opgehangen worden. Voor de volgende vergadering.

2a ingekomen post. Er is een brief gekomen over informatie over het rekenonderwijs op scholen. Dit is een duur pakket en er zijn geen vragen hierover gekomen.

3. Meerjarenbegroting 2014-2023

Duidelijk geen vragen. Budgetten zijn afhankelijk van het aantal leerlingen.

4. Sop dit is het nieuwe zorgplan. Het is een overzicht van kengetallen van onze school.

5. Jaarverslag 2012-2013 / jaarplan 2013-2014. We bespreken de doelen die we hebben gesteld voor dit schooljaar.

6. Bijeenkomst met Johan Linckens, wat is daar uit gekomen? We bespreken de brief die leerkrachten ontvangen hebben.

Ouders intro

Hier vindt u algemene informatie die van belang is voor u als ouder.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 

Onze school maakt deel uit van Stichting 'kom Leren'. De GMR adviseert en controleert het bestuur van 'kom Leren' op verschillende beleidsterreinen zoals huisvesting, onderwijs en personeelsbeleid. De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders en komt circa zes keer per jaar bij elkaar om over het bovenschoolse beleid te praten.

Christian Bendermacher van onze Mr is lid van de GMR van Stichting kom Leren.

Oudervereniging

 

Notulen jaarvergadering en informatieavond
Datum: 19 oktober 2009
 
Jaarvergadering oudervereniging
Opening: Elly heet iedereen welkom
 
Verkiezing bestuursleden en nieuwe voorzitter: Drie bestuursleden nl. Jan Martinussen, Els Houbiers en Iris van der Meijs zijn aan het einde van vorig jaar gestopt. Dit jaar is Dimphy Habets, Marielle Frijns, Saskia Prevoo en Arianne Custers aftredend. Zij stellen zich weer herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Dimphy, Marielle, Saskia en Arianne zijn hierdoor weer herkozen. De oudervereniging heeft op dit moment geen voorzitter. Er moet een nieuwe voorzitter gekozen worden. Dennis Dresen stelt zich kandidaat als voorzitter. Er heeft zich geen andere voorzitter aangemeld. Hierdoor is Dennis Dresen gekozen als voorzitter. Gefeliciteerd!
 
Jaarrekening 2008/2009: Het financieel overzicht wordt besproken door Dimphy Habets en wordt goed bevonden.
 
Kascontrolecommissie: Patrick Maas en Boukje Menten hebben de kas gecontroleerd en goed gekeurd. Er is een nieuwe persoon nodig om met Boukje de kas volgend jaar te controleren. Niemand meld zich aan. Patrick Maas wil het voor volgend jaar nog een keer doen.
 
Contributie: Vorig schooljaar (2008/2009)en ook dit jaar wordt de ouderbijdrage verhoogd met          € 2,00. Hiervoor werd op de jaarvergadering van 2007 gestemd. Volgend jaar wordt dit opnieuw bekeken. (ouderbijdrage is € 29,00).
 
Geplande activiteiten: Dit is hetzelfde programma als voorgaande jaren. Dit jaar is er geen boekenbeurs. Deze wordt een keer per twee jaar georganiseerd. Volgend schooljaar zal er weer een boekenbeurs zijn. Datums van de activiteiten staan vermeld in de schoolgids.
 
Luizenmoeders/vaders: Rosita deelt mee namens de luizenmoeders dat het nog steeds heel goed gaat en er gelukkig al een hele tijd geen luizen meer zijn geconstateerd. In de week na elke vakantie worden op dinsdag groep 1 t/m 4 en op woensdag groep 5 t/m 8 gecontroleerd. Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe luizenmoeders- of vaders. Wendy Nelissen geeft zich weer opnieuw op als luizenmoeder. Alvast bedankt.
 
Vragen: Er waren geen vragen.
 
Medezeggenschapsraad: Christa Habets neemt het woord en meldt Jos Vaes af namens de ouder geleding van de MR. Zij vertelt over de problemen van het afgelopen schooljaar, maar kan nog geen mededelingen doen, omdat ze wegens omstandigheden nog geen vergadering hebben gehad in het nieuwe schooljaar. Deze zal pas de dag na deze vergadering plaatsvinden. Zoals in de schoolgids vermeldt staat; zoeken ze nog een nieuwe kandidaat voor de GMR. Dit hoeft geen lid te zijn van de MR. Christa vraag of er iemand interesse heeft? Christa zelf is geen lid meer van de GMR. Als iemand vragen heeft of zich wil aanmelden kan hij/zij contact opnemen met Christa.
 
Mededelingen lerarenteam: Nicole Buytendijk doet het woord namens het lerarenteam, zij meldt dat eigenlijk alle belangrijke zaken in de ouderinfo staan. Bijv. dat ze m.i.v. dit schooljaar begonnen zijn met een inlooptijd van de kinderen en ouders van 08.15 tot 08.25 uur. Op die manier willen ze meer openheid creëren om bijv. vragen aan de leerkrachten te stellen of om werkjes van de kinderen te bekijken. Er wordt 2x gebeld, 1x om 08.25 uur en 1x om 08.30 uur. Het is de bedoeling dat de ouders bij de eerste bel de klas verlaten, zodat om 08.30 uur echt met de lessen gestart kan worden. Namens de ouders wordt er gevraagd of de kinderen ook om 12.00 uur echt naar buiten kunnen komen, omdat er anders weinig tijd overblijft om te eten.
Verlofbriefjes: vanaf heden is het verplicht om altijd een verlofbriefje voor het kind in te leveren bij afwezigheid. Dit geldt ook voor doktersbezoek, tandarts etc. Als de afspraak van te voren bekend is, lever je het briefje van te voren in. Namens de ouders komt er een opmerking om aparte briefjes voor verlof voor bijv. feest of doktersbezoek te maken. Hiernaar zal gekeken worden.
Er wordt nog een vraag gesteld hoe het met de gezondheid van juffrouw Juliënne is, maar daar kunnen nog geen mededelingen over worden gedaan.
Juffrouw Bea: zij vraagt nog hulp van 2 verkeersouders. Zij organiseren 2 activiteiten per jaar nl. aan het begin van het schooljaar op voeten en fietsen naar school en in juni de verkeersweek. Ouders kunnen zich opgeven bij haar.
 
Vragen:
Er wordt gevraagd of er een dak boven de fietsenstalling komt. Omdat het antwoord nee is, ontstaat er een discussie. Veel ouders vinden het jammer dat de fietsen de hele dag in weer en wind staan. Ze willen wel nog meer plekken creëren, zodat in de toekomst nog meer kinderen met fiets kunnen komen. Waarschijnlijk komt er een hek of struiken om de fietsenplek heen, om het af te schermen van de speelplek.
 
Informatie avond:
Thema: Bureau Jeugdzorg. Twee medewerkers vertelden heel duidelijk over de werkzaamheden van bureau jeugdzorg o.a. hoe de aanmelding verloopt en wat zij als medewerkers allemaal doen.
Het was een geslaagde avond.