Notulen 14-03-2013

MR

Notulen MR 14 maart 2013

Aanwezig: Jos, Nicole, Kirsten, Bea, Judith

1. Opening en binnen gekomen post

Er is geen binnen gekomen post.

2. Notulen vorige vergadering

Aanvullingen vorige notulen: Overblijven: de kosten zijn gaan zitten in cursussen van de overblijfkrachten, verklaringen van goed gedrag. Een eenmalige grote kostenpost. Nicole zal dit toch nog verder navragen.

VEBO: Het bedrag voor de leerlingen is het werkgeld. Het overige bedrag is voor vergaderingen; om Bea vrij te roosteren. Wij vragen ons af of dit geld niet meer ten goede van de leerlingen kan komen.

Prestatiebox: Een “potje” waar geld in zit om vooral taal en rekenonderwijs nog beter neer te zetten binnen school. Er worden een aantal punten aangepast en daarna worden de notulen goed gekeurd. Judith zal de notulen aanpassen en op het informatiebord hangen.

3. Mededelingen GMR

Fusie blijft het belangrijkste onderwerp. Deze is zo ver als rond. Zorgplan en taakbeleid van WSNS worden vanavond in GMR besproken en eventueel goedgekeurd.

Er komt waarschijnlijk een Interim GMR. Sanne gaat hierin plaatsnemen vanuit SKO-Mergelland. Ook van Jongleren zal een afvaardiging hierin plaatsnemen. De notulen van de GMR worden aan de MR doorgegeven.

4. De “Krimp”, hoe is de stand van zaken

Er is ook bij teamleden niet meer bekend dan de samenvatting die ook alle ouders ontvangen hebben. Wij hopen hier snel meer over te weten te komen.

Wij vragen ons af wat de invloed is van de gemeente in deze en hoe de uitspraak van de regering, om scholen met minder dan 100 leerlingen, te sluiten.

5. Ziekte verzuim

Zie notulen 17-01-2013. Ook nu zijn deze gegevens nog niet bekend.

6. Overdracht financiën MR + laatste stand van zaken

Bea neemt de financiën over van Jos. Jos regelt dat Jeu ervan op de hoogte is dat Bea deze taak overneemt. Kirsten verzorgt de post.

7. Nieuwe vergaderdata: do 23-05-2013, do 13-06-2013, do 12-09-2013 om 19.30 uur

We nemen op passende wijze afscheid van Jos. We bedanken hem voor de fijne wijze waarop hij als voorzitter gefungeerd heeft bij onze medezeggenschapsraad.

Judith Bouwens