Notulen 15-11-2012

MR

Notulen 15 november 2012

Aanwezig: Jos, Nicole, Bea, Judith

Opening

Notulen vorige 2 vergaderingen Judith zorgt dat de notulen via de mail bij iedereen terecht komen.

De vergaderingen gaan dit schooljaar altijd door, soms zal de datum wel verplaatst worden.

Punten vanuit de GMR: Fusie met JongLeren is voornamelijk besproken. De schriftelijke instemming van beide GMR zal voor 19 november plaatsvinden.

Jos zal nogmaals contact opnemen met Jeu i.v.m. groenvoorziening.

De meerjarenbegroting is nog niet bovenschools bekeken. In die zin kan het nog niet besproken worden. Wat wel al aangegeven kan worden is dat de begroting van de 3 scholen op elkaar afgestemd wordt. Dit is moeilijker dan verwacht! Daarnaast wordt er ook nog bezuinigd op de uitgaven die per jaar gedaan mogen worden. Wat concreet inhoudt dat er maar 1 methode per jaar aangeschaft kan worden en dan is het nog krap, want daarnaast moet gedacht worden aan software, LOVS cito, radio, tv, etc. Er wordt wel heel goed samengewerkt binnen het 3-cluster.

ARBO Hier is nog geen informatie van bekend. Er is nog geen bijeenkomst geweest van de preventiemedewerkers. De herhaling van de BHV-cursus heeft plaatsgevonden.

De krimp; hoe is de stand van zaken Er is momenteel nog weinig informatie, er zal op korte termijn een brief uitgaan met informatie. De oudergeleding van de MR wil op heel korte termijn en eerder dan de andere ouders geïnformeerd worden dan het uitgaan van de brief.

Aantal leerlingen en de gevolgen van de formatie/toekomst. Teldatum 1 oktober 2011: 78 leerlingen Dit zal van invloed zijn op de formatie. Teldatum 1 oktober 2012: 93

Veel ziekteverzuim, daardoor veel vervanging in dit schooljaar.

Aftreden van Jos als MR lid en het doorgeven van taken Jos maakt dit schooljaar niet af als voorzitter van de MR. Vanaf 1 april legt hij zijn taak bij de MR neer. Er komt dus een plek vrij. Er komt een stukje over in de nieuwsbrief van maandag 19-11.

Maken nieuwe agenda 10 januari 2013:

Opening +post

Notulen goedkeuren

Mededelingen GMR

Jaarbegroting

Meerjarenbegroting

Jaarbegroting MR

Aftreden Jos/nieuw MR-lid/taken overdragen

Ziekteverzuim

Krimp

De vergadering erna zal plaatsvinden in de week van 14 maart 2013.

Rondvraag en sluiting

Nicole vraagt informatiemap m.b.t. MR-taken aan.

We bekijken 2 artikelen omtrent wetsvoorstel passend onderwijs. Dit start vanaf 2014. Er moet een schoolondersteuningsprofiel komen. Dit moet ingediend worden bij de inspectie. We blijven ons informeren wat deze onderwerpen betreft.

We bespreken kort de rol en zichtbaarheid van de directeur.

Notulist: Judith Bouwens