Notulen 17-01-2013

MR

Notulen MR 17-01-2013

Aanwezig: Bea, Jos, Kirsten en Judith

Afwezig: Nicole B.

1) Opening en binnen gekomen post Jos opent de vergadering en heet Kirsten welkom. Kirsten zal plaats nemen in de MR. Zij wil niet de taak van voorzitter en penningmeester op zich nemen. Judith wil dit ook niet. Wij vragen Nicole B. dit te doen. Kirsten zal vanaf nu ook de mails ontvangen van de MR. Het werven van andere ouders heeft tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd. Werkmap MR Bea legt uit hoe deze map werkt. Er is een opbouw van de taken per maand gedurende een schooljaar. Wat hoort er op welk moment te gebeuren? Welk recht hebben wij wanneer als MR.

2) Notulen vorige vergadering De notulen worden goedgekeurd. Judith zorgt dat ze op het prikbord komen te hangen.

3) Mededelingen GMR Augustus t/m december: fusie tussen jong-leren en Sko-Mergelland. En bijkomende taken. Verder zijn er door Johan mededelingen gedaan ( zie notulen GMR)

4) Jaar- en meerjarenbegroting Als MR hebben we in deze adviesrecht. We gaan ervan uit dat dit nog niet de volledige begroting is, graag zouden we dit punt in maart nogmaals op de agenda willen. Vooralsnog ziet het er positief uit. We hebben nog een aantal vragen. Tijdens de volgende MR-vergadering krijgen we hier antwoord op.

5) Jaarbegroting en financieel verslag MR Jos geeft uitleg bij de begroting voor 2013. We kunnen per jaar een maximaal bedrag declareren.

Dit krijgen we niet in handen, maar de rekeningen kunnen worden ingediend bij SKO-Mergelland. Geld dat we niet uitgeven, krijgen we ook niet. We verwachten minder uit te gaan geven.

Financieel verslag over 2012: Kirsten telt de kas na. Dit wordt akkoord bevonden.

6) De "krimp" hoe is de stand van zaken? Vanwege tijdgebrek is Judith gestopt met de werkgroep krimp. We willen daarom graag uitleg tijdens de MR-vergaderingen. Begin februari zal de uitslag van de enquête omtrent de krimp aan ouders bekend worden gemaakt. Eigenlijk is er nog niks concreets te melden op dit moment.

We stellen als oudergeleding van de MR wel vragen bij de enquête. We blijven het frustrerend vinden dat er door de oudergeleding van de MR al jaren geleden aan de bel getrokken is m.b.t. de krimp en we nu eigenlijk nog steeds niet weten waar we aan toe zijn.

7) Ziekteverzuim Vanuit het bestuursbureau zijn er nog geen gegevens bekend. Zowel Nicolle P. als Nicole B. zijn langdurig ziek (geweest) dit schooljaar. Ook Ruben vervangt voor een fulltime leerkracht. Bekeken op de 4 groepen is dit veel. Waarschijnlijk is dit dus niet positief.

8) Plannen nieuwe data en maken nieuwe agenda 14-03-2013 Volgende vergaderingen; 23 mei, 13 juni en 12 september 2013 om 19.30 uur. Punten voor agenda 14-03-2013; -opening en post -Notulen vorige vergadering -Krimp -Vragen voortvloeiend uit de vergadering van 17 januari 2013 -Notulen teamvergadering -Ziekteverzuim -agenda voor volgende vergadering maken -rondvraag en sluiten

9)Rondvraag en sluiting -Kwaliteitsmeting; Hoe moeten we deze enquête interpreteren? Is deze enquête alleen maar voor nieuwe leerlingen of voor iedereen? Hoe wordt dit gemeten? Schaal 1 t/m 5 of op een andere wijze? Wat vragen jullie nu concreet van ons als MR in deze? Graag nadere uitleg. -Preventiecoördinatorenoverleg: hier horen verschillende in te vullen vragenlijsten bij. Waarom worden ouders hierin meegenomen? 15 maart nemen we op passende wijze afscheid van Jos!

Judith Bouwens