Notulen 24-09-2012

MR

Vergadering op 24-9-2012

Aanwezig: Jos, Nicole B en Bea

Afwezig: Judith

1. Notulen van maart zijn nog niet gestuurd. We zullen aan Judith vragen om ze door te mailen.

2. Jos vraagt hoe de samenwerking is met Jongleren.

Op school is er weinig meer bekend dan in de laatste brief stond over de fusie.

3. Jos wil zijn functie als MR-voorzitter afbouwen en einde dit schooljaar stoppen.

Hij zal op de vergadering van de Oudervereniging vragen of iemand zich wil opgeven voor de MR. Het nieuw lid kan zich dan dit schooljaar inwerken.

4. We bekijken het zorgplan en Nicole licht enkele punten toe.

5. Financiën. Jos bespreekt kort het financieel overzicht. Daarna wordt het goedgekeurd en ondertekend. Verder is voor iedereen een reiskostenvergoeding aangevraagd.

6. Door omstandigheden zijn er vorig schooljaar weinig vergaderingen geweest. Er zijn zaken blijven liggen. We maken daarom alvast de volgende afspraken voor het komende jaar.

A. De MR-vergaderingen gaan altijd door.

B. De goedgekeurde notulen worden door de secretaris (Judith) op het prikbord gehangen zodat de ouders ze kunnen lezen.

C. De goedgekeurde notulen komen op de website. (Nicole)

D. De voorzitter maakt van te voren de agenda. (Jos)

E. De post doornemen.

F. De notulen van de GMR-vergaderingen worden aan Sanne gevraagd. (Bea)

G. Evalueren van de gemaakte afspraken om de groenvoorziening bij te houden. (2 of 3x per jaar ) Contact opnemen met Jeu. (Jos)

H. Indien nodig vergadert de MR met de oudervereniging.

I. Nicole brengt documenten in om te bespreken zoals: de meerjarenbegroting, de begroting, formatieplan, analyse ziekteverzuim, vakantierooster. Hetzelfde geldt voor de schooldocumenten.

De agenda voor de volgende vergadering op donderdag 8 november om 19.30 uur:

Notulen van twee vergaderingen

Post

Vaste afspraken nalopen.

Meerjarenbegroting

Krimp informatie.

De agenda voor de daaropvolgende vergadering op donderdag 10 januari om 19.30 uur:

Rondvraag: Jos vraagt of Bea de post van de MR wil doorgeven.

Notulist: Bea