Notulen 06-02-2014

MR-vergadering donderdag 6-2-2014

Aanwezig: Nicole, Bea, Kirsten, Judith

1. Opening

Nicole opent de vergadering.

Kirsten bespreekt de post.

2. Notulen vorige vergadering

We missen de notulen van de vorige vergadering. Judith was toen afwezig. Wie heeft toen genotuleerd? We herhalen kort wat besproken is.

3. Jaarbegroting

We krijgen kort uitleg van Nicole. We bespreken de jaarbegroting.

Voor gezien.

4. Kleine scholen toeslag

Voor de basisschool in Sint Geertruid verandert er niks. 1 Oktober 2014 telt de school ongeveer 69 leerlingen. De norm ligt voor de gemeente op 75 leerlingen. Daar blijft de school helaas onder. In principe zou de school gesloten kunnen worden.

Dat houdt in dat er dus eigenlijk niks verandert. Ook is er nog steeds niks duidelijk hoe het eruit gaat zien in 2014-2015. Johan Linckens heeft toegezegd dat er geen 3-combi's komen, zolang er nog geen duidelijke oplossing is.

Nicole verzorgt informatie over deze kleine scholen toeslag in de nieuwsbrief.

5. Bea financiën

We lopen samen door wie bij welke vergadering aanwezig is geweest.

Wat gebeurt met het MR-geld dat niet door ons uitgegeven wordt?

6. GMR

Nieuwe GMR gaat VGMR heten. Er hoeft niet meer van elke school een afgevaardigde in de GMR te zitten. Er zijn vanaf eind januari 7 leden aangesteld. 1 lid gaat contacten onderhouden met 2 of 3 scholen. Wie wordt onze contactpersoon?

Nu nemen Rob Beaumont(personeel) en Johan Linckens (onderwijs) beslissingen. Zij zijn het bestuur. Er is nu een raad van toezicht, zij moeten toezicht houden op het werk van Rob en Johan.

Er wordt verder uitleg gegeven over passend onderwijs. Dit is nog niet voldoende duidelijk.

7. Maken nieuwe agenda

• 17 februari om 19.00 uur in Mheer

• 13 maart om 19.30 uur in Sint Geertruid

• 15 mei om 19.30 uur in Sint Geertruid

• 26 juni om 19.30 uur in Sint Geertruid

8. Rondvraag en sluiting

• Met MR van Noorbeek en Mheer overleggen over voortgang 3-cluster. Nicole pakt dit op en koppelt dit terug.

Judith Bouwens