Notulen 26-06-2014

M.R. basisschool Sint Gertrudis

_______________________________________________________________________

Notulen MR vergadering 26-6-2014

Aanwezig: Bea Pechler, Nicole Buytendijk (VZ), Maurice Ubaghs, Kirsten Ritter (notulen)

1 Opening

Punt 6 wordt extra ingevoegd.

2. Notulen vorige vergadering 20-05-2014

De raad van bestuur is niet de juiste benaming. Het bestuur is het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het college. Verder is het vakantierooster aangepast en definitief gemaakt.

3. Ingekomen post, door Kirsten

4. Onderzoek naar fusie Eckelrade en Sint Geertruid, stand van zaken

We bespreken de gang van zaken rondom de fusie. Een aantal onduidelijkheden worden besproken. In het volgende gesprek met de heer Beaumont met de voltallige MR Heilig Hart en Sint Gertrudis gaan wij ons hardmaken voor de volgende intenties:

Wij willen ons er sterk voor maken dat onze kinderen in hun directe omgeving kwalitatief goed onderwijs krijgen. Wij doen dit op basis van wederzijds vertrouwen en hebben respect voor de diverse (dorps)tradities. Wij willen samen groeien om zo voor onze kinderen een toekomstbestendige school te maken.

5. Instemmingsvraag CvB reglementen

Wij stemmen in met het regelement voor de MR

6. meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gezien de tijd spreken we af dit stuk door te nemen en per mail te reageren aan Nicole.

7. Maken nieuwe agenda

Aangezien de nieuwe datum in het nieuwe schooljaar ligt, spreken we alleen nieuwe data af. Deze zijn onder voorbehoud.

11-9-2014

6-11-2014

15-1-2015

5-3-2015

8. Rondvraag en sluiting

Inzake de fusie zullen er ws nog een aantal bijeenkomsten volgen. De data hiervoor zijn nog niet bekend.

Volgende vergadering 11-9-2014