Notulen jaarvergadering oudervereniging

VERSLAG JAARVERGADERING OUDERVERENIGING 1-11-2010

 

Opening: De voorzitter heet iedereen welkom.

 

Verkiezing bestuursleden: er zijn geen aftredende bestuursleden, wel zijn er 2 vacatures, omdat 2 leden aan het einde van vorig schooljaar gestopt zijn. Er hebben zich geen nieuwe leden opgegeven. Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met 1 van de bestuursleden. Nadere info hangt op het prikbord in de hal van de school.

 

Jaarrekening 2009/2010: Dimphy doet uitleg over de jaarrekening. Er worden enkele vragen gesteld m.b.t. het ramen wassen. De ouders van groep 8 wassen 2x per jaar de ramen van de hele school, zowel van binnen als van buiten. Het geld dat anders aan een glazenwasser wordt uitgegeven gaat nu rechtstreeks naar de oudervereniging en is bestemd voor het schoolverlaterskamp. De oudervereniging krijgt van het SKOM voor iedere leerling een bijdrage (dit was het afgelopen jaar een totaal bedrag van 112,00 euro, voor de hele school). Jessica zou nakijken hoe hoog deze bijdrage dit jaar is. Men moet er rekening mee houden dat dit een bedrag is om dingen te organiseren of regelen en niet om activiteiten mee te financieren.

Verder wordt er nog uitgelegd wat de post “diverse kosten”inhoud nl. representatie-kosten, bankkosten, maar ook bijv. de koekjes bij een vergadering e.d.

 

Kascontrolecommissie: Patrick Maas en Baukje Menten hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden. Er is een nieuw lid nodig voor de komende 2 jaar. Wendy Geelkens geeft zich hiervoor op en zal samen met Patrick volgend jaar de kascontrole doen.

 

Begroting: Voor de begroting wordt hetzelfde aangehouden als vorig jaar, maar het bedrag van het schoolverlaterskamp is afhankelijk van het aantal leerlingen in groep 8. Dat verschilt dus met afgelopen jaar.

 

Contributie: Voorstel is om de contributie te verhogen van € 29,00 naar € 35,00 i.v.m. terugloop aantal kinderen en hogere kosten. Jessica geeft aan dat over de ouderbijdrage niet zelf beslist mag worden, omdat de oudergeleding van de MR moet instemmen volgens de wet. Personeelsgeleding van de MR heeft adviesrecht. De stemming kan ook via briefjes gebeuren. Er kan geen geld van bijv. de overblijfregeling doorstromen naar bijv. andere activiteiten van de oudervereniging. De ouders kunnen invloed uitoefenen op de mening van de MR. Dinsdag 23 november zal er een overleg tussen de MR en de oudervereniging plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

 

Geplande activiteiten:

Sinterklaas 1-12-2010: opmerking: de sminck en baard van sinterklaas zou beter verzorgd moeten worden. Baukje wil daar dit jaar wel voor zorgen.

Kerstviering 17-12-2010:programma volgt nog.

Carnaval 04-03-2011: geen alcohol

Pasen 22-04-2011: alleen voor groep 1 en 2, programma volgt nog.

Ramen wassen: alleen ouders groep 8

Schoolreisje: nog niet bekend.

Sportdag 06-07-2011: programma volgt nog.

 

Extra opmerkingen door ouders bij het schoolreisje:

-Er wordt aangegeven of een schoolreisje ook in België of Duitsland kan plaatsvinden i.v.m. leuke mogelijkheden dicht bij de grens.

-Wat is het doel van het schoolreisje? Wil je samen ergens heen?

-Kinderen delen niet meer uit met verjaardagen maar leggen € 10,00 in een pot en dat is extra te besteden voor het schoolreisje.

-Als de bus niet vol is, misschien kijken of je samen met een andere school (bijv. Eckelrade) kunt gaan.

 

Overblijfregeling: het overblijven verloopt prima, alleen wordt gevraagd om bij ziekte of afwezigheid van het kind, dit ook door te geven aan de overblijfmoeders. Kinderen moeten wel voorzichtiger zijn. In geval van problemen worden de ouders ingelicht door team of overblijfmoeders. Bij de overblijfregeling zijn de overblijfmoeders verantwoordelijk tot 12.45 uur, daarna zijn de leerkrachten verantwoordelijk. Diverse ouders geven aan dat ze de aangeboden dranken niet gezond vinden en vragen zich af of er ook melk geboden kan worden. Daar is al een enquête over geweest en toen was er niet veel belangstelling voor. Jessica vindt dat de school ook haar verantwoordelijkheid hierin moet nemen en stelt voor om met het team en de overblijfmoeders hierover te praten. Zij willen een “gezonde school”zijn. Er wordt ook nog voorgesteld dat de kinderen zelf hun drinken moeten meenemen en dat ze geen snoep mogen meenemen.

 

Luizenmoeders/vaders: de luizenmoeders geven aan dat alles prima verloopt en de school al meer dan 2 jaar helemaal luizenvrij is! Voortaan is de woensdag na elke vakantie luizencontrole. Baukje Menten geeft zich op als luizenmoeder.

 

Vragen:

-Jessica bedankt de oudervereniging voor hun inzet het afgelopen jaar.

-Saskia doet een voorstel om bijv. een kinderbeurs te organiseren om extra inkomsten voor de oudervereniging te krijgen. Het idee wordt goed ontvangen, maar de datum moet wel geschikt zijn en niet dat er al veel andere activiteiten in de omgeving zijn. Als tip wordt gegeven om via de ouders (bijv. via mail of briefje) ideeën op te doen hoe je op een leuke manier extra geld voor de oudervereniging kunt krijgen.

-Verkeerswerkgroep werkt prima. In juni 2011 is weer een nieuwe verkeersweek. Op de woensdag gaan de kinderen van St.- Geertruid naar Mheer i.v.m. de actie “streetwise”. Te zijner tijd kunnen ouders zich opgeven om mee te helpen. Er wordt nog gevraagd wat er met de enquête van 2 jaar geleden door de gemeente is gedaan om de verkeersveiligheid rondom de school te vergroten. Bij de reconstructie van de Julianaweg zijn een paar zebrapaden extra gekomen. Verder is er niets mee gedaan.

-MR: Nicole B. geeft aan dat Christa nog 1 jaar herkiesbaar is. Nieuwe leden zijn welkom. Judith Bouwens heeft zich opgegeven als nieuw lid. Voorstel is dat zij 1 jaar meedraait. Na volgend jaar zal zij dan intreden als ze gekozen wordt. Nicole vraagt de mening van de ouders over de herkiesbaarheid en nieuwe verkiezing. Er zijn geen opmerkingen, dus alles wordt unaniem besloten. Er wordt door de ouders wel voor meer inzage v/d MR gevraagd. Gevraagd wordt om de agenda van de MR-vergaderingen op de website te plaatsen. Dit zal ook gebeuren en tevens wordt de agenda opgehangen op het mededelingenbord.

 

Na het beantwoorden van alle vragen is een korte pauze. I.v.m. het late tijdstip wordt het informatiegedeelte door het team ingekort. De leerkrachten hadden een workshop voorbereid van een aantal minuten m.b.t. de leerstof van de kinderen. Men kon uit 3 workshops kiezen. I.v.m. de uitloop van de vergadering kon men echter maar aan 2 workshops deelnemen. Zij hadden dit erg leuk voorbereid.