Info Oudervereniging

Brochure Oudervereniging

In de schoolgids is op diverse plaatsen informatie te vinden over de oudervereniging. Toch menen wij dat het goed is u in het kort, middels deze “brochure”, op de hoogte te brengen van het reilen en zijlen rondom de oudervereniging.

Algemeen

Alle ouders die een kind op school hebben vormen samen de oudervereniging. De oudervereniging hanteert statuten die bij de notaris zijn vastgelegd. Door de ouders wordt, conform de statuten, een bestuur samengesteld bestaande uit maximaal 9 personen.

Door de oudervereniging worden een viertal zaken geregeld:

  • Diverse activiteiten worden tijdens het schooljaar georganiseerd in overleg en samenwerking met leerkrachten. Hierbij worden ouders buiten het bestuur gevraagd aan de organisatie mee te werken of op de dag van de activiteit mee te helpen.
  • Contact/overleg met de MR.
  • Overblijfregeling ofwel tussenschoolse opvang.
  • Luizenmoeders. Een teamlid ondersteunt door de oudervereniging zal­­­ aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zijn. Zolang er voldoende ouders (wij schatten in dat 6 tot 10 ouders nodig zijn) bereid zijn luizenmoeder/vader te worden zal in principe na iedere vakantie een controle ronde gepland worden. De rolverdeling is in een protocol uitgewerkt waarbij de geheimhouding en communicatie een belangrijk onderdeel uitmaken.

Het bestuur van de oudervereniging komt enkele keren (twee a drie keer per jaar) bijeen in aanwezigheid van de directeur of een van de teamleden om de lopende zaken door te nemen.
Een keer per jaar wordt voor alle ouders de algemene jaarvergadering gehouden waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten, wordt de financiële begroting gepresenteerd en eventueel nieuwe bestuursleden gekozen.
Aan het begin van het jaar kunnen ouders zich opgeven deel te willen nemen aan het organiseren van een activiteit of mee te helpen op de dag zelf.

De activiteiten

Onderstaand de activiteiten zoals die over het algemeen gepland zijn en een korte beschrijving. Uiteraard kan hier een en ander in wijzigen. We stellen namelijk aan het begin van het schooljaar een programma samen (data en activiteiten). Vervolgens worden er werkgroepen per activiteit samengesteld uit een teamlid, een voorzitter uit het bestuur en overige leden. De overige leden kunnen bestuursleden maar ook ouders zijn. Deze werkgroep organiseert de activiteit en kan daar dus ook in wijzigen.

Sinterklaas

Een aantal dagen voor Sinterklaas brengt de Sint een bezoek aan de school. Voor groep 1 tot en 4 organiseert de werkgroep een gezellige ochtend. Bij de oudere groepen brengen de pieten meestal ook even een kort bezoekje. De teamleden van de oudere groepen vullen zelf de ochtend met hun groep in.

Kerstmis

Op een van de laatste schooldagen voor kerst wordt voor de hele school een activiteit geregeld. Dit kan variëren van een spellenmorgen met kerstbrunch tot een herdertjestocht met kerstdiner. Ook hier zal de werkgroep een ieder verrassen met hun programma.

Carnaval

Vrijdagmiddag voor carnaval bezoekt de prins of prinses onze school. Iedereen hoort dan eigenlijk verkleedt te zijn en er een gezellige middag van te maken.

Pasen

Het paasfeest op school wordt georganiseerd voor groep 1 en 2. Dit kan een paas-wandeling zijn naar een leuke plek ergens in het dorp waar de kinderen kunnen spelen en zich vermaken.

Schoolreisjes

In een van de laatste weken van het schooljaar gaan alle groepen op schoolreisje Groep 8 gaat op schoolverlaterkamp dat georganiseerd wordt door de school.
Er wordt een leuk programma gezocht waarbij de combinatie van groepen niet altijd dezelfde kan of zal zijn. Dit is vaak afhankelijk van het aantal benodigde bussen.

Sportdag

Nog even een sportieve inspanning voordat iedereen aan de welverdiende vakantie gaat beginnen. Dus even flink sporten en dan een paar dagen later een paar weken uitrusten. We maken twee programma’s. Een zgn. goed en slecht weer programma. De werkgroep zal hier invulling aan geven.

Overblijfregeling

De oudervereniging regelt het overblijven ofwel tussenschoolse opvang. Hiervoor is een team van vrijwilligers, de overblijfmoeders/vaders, bereid gevonden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag te zorgen dat kinderen in de pauze op school kunnen overblijven. Het team wordt aangevoerd door Mariet Habets. Tevens worden we waar nodig ondersteund door een van de teamleden.
Ouders van kinderen die hun kind willen laten overblijven kunnen met haar contact opnemen (043-4082949). Voor meer info verwijzen wij u naar de schoolgids.

Luizenmoeders/vaders

Onze slagzin is: Luizenmoeders/vaders: echte helden

Het komt steeds vaker voor dat op school een zogenaamde luizenbesmetting geconstateerd wordt. Omdat door steeds meer ouders gevraagd werd of op school gewerkt kan worden met luizenmoeders/vaders heeft de oudervereniging het “luizenteam”, bestaande uit een teamlid en diverse ouders samengesteld.
Indien er voldoende ouders (wij schatten nu in dat 6 tot 10 ouders nodig zijn) bereid zijn (en blijven) luizenmoeder/vader te worden zal er na iedere vakantie een controle ronde uitgevoerd worden door de luizenmoeders/vaders. Ook wordt gewerkt met luizenzakken hierdoor is de luizenbesmetting flink gedaald.
Een teamlid zal aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zijn. De rolverdeling is in het protocol uitgewerkt.

Contributie
De activiteiten worden door de ouderverenging, en dus door alle ouders, betaald.
De contributie bedroeg in schooljaar 2011-2012 31 euro per kind per jaar. In de jaarvergadering van de oudervereniging wordt jaarlijks besproken hoeveel de contributie voor het huidige schooljaar bedraagt, dit kan gelijk blijven of worden verhoogd.
Na de jaarvergadering in oktober/november van elk schooljaar zal de penning-meester een ieder, middels een schrijven, verzoeken de contributie over te maken. Kinderen die later in het jaar op school komen betalen per maand, die ze nog in dat jaar op school zitten.