Notulen jaarvergadering 02-09-2014

Verslag jaarvergadering oudervereniging Basisschool Sint Gertrudis d.d. 02-09-2014

Aanwezig: Ouders, voorzitter (Dennis Dresen) en bestuursleden OV , leerkrachten (Sabine de Groot, Nicole Buytendijk, Bea Pechler)
Notulist: Judith Knoben

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Verkiezing bestuursleden OV:

Aftredend: Dennis Dresen (voorzitter en niet herkiesbaar).
Voorstel nieuwe voorzitter: Judith Roijen. Stemming vindt plaats en Judith wordt unaniem gekozen.
Aftredend: Jolanda Duijsens (penningmeester en herkiesbaar): Jolanda wordt unaniem herkozen.
Nieuw bestuurslid: Anja Delrock

3. Financiƫn:
a. Jaarrekening: Jolanda licht deze toe.
b. Kascontrolecommissie: in het schooljaar 2013/2014 waren dit Roxanne Bartels (niet herkiesbaar) en Petra Bisscheroux (wel herkiesbaar). In het schooljaar 2014-2015 zal de kascontrolecommissie bestaan uit: Petra Bisscheroux en Debbie Beckers.
c. Begroting 2013/2014: Jolanda licht deze toe.
d. Contributie OV: deze zal niet verhoogd worden.

4. Geplande activiteiten:
De geplande activiteiten worden benoemd:

- Sinterklaas: wo 3 december
- Kerstmis: vrij 19 december
- Carnaval: vrij 13 februari
- Pasen: wo 1 april
- Schoolreisje: datum nog niet bekend
- Sportdag: vrij 24 april
(Koningsspelen)
- Ramen wassen: ouders leerlingen groep 8

5. Rondvraag:

Bea Pechler vraagt hoe de formulieren waarop ouders zich voor de geplande activiteiten kunnen aanmelden verspreid worden. Judith Roijen geeft aan dat deze per mail verspreid zullen worden.

Franca v. Vlokhoven vraagt of het wenselijk is te brainstormen over de opzet van de schoolreis. Daar de groepen 1 / 2 het afgelopen jaar meegingen naar Toverland rijst de vraag bij enkele ouders of deze schoolreisbestemming wel voldoende veilig is voor de kleintjes, gezien de grootte van het park en de vele prikkels voor de kleuters. Enkele kleuters zijn angstig en het is voor begeleidende ouders een hele opgave om alle kleuters veilig het park door te loodsen.

Dennis Dresen licht toe waarom er afgelopen jaar voor deze opzet gekozen is, en geeft aan dat de bovenstaande opmerkingen in de besluitvorming voor dit jaar meegenomen zullen worden.

Tevens zal er contact opgenomen worden met de oudervereniging van Mheer/Banholt teneinde de mogelijkheden tot een gezamenlijke planning van de schoolreis te bespreken (te denken valt aan gezamenlijk busvervoer).

Het relatief vroege tijdstip (in april) werd als prettig ervaren.