Notulen 04-07-2016

Notulen vergadering oudervereniging Basisschool Sint Gertrudis d.d. 04.07.16

 

A     Aanwezig:    Jolanda, Sabine, Jessica, Franca, Ilona, Daniëlle, Ellen, Gabriëlle, Jill, Judith R., Bianca Vaes, Roxanne, Judith K. (notulist)

Afwezig:      George

 

1.      Opening.

2.      Ingekomen post: g.b.

        

3.      Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen.

        

4.      Evaluatie Carnaval:

De start van de optocht verliep rommelig. Volgende keer zal de start anders georganiseerd worden. De kinderen hebben aangegeven de optocht als “leuk” ervaren te hebben. Er was een goede carnavalssfeer. Wel werden de optredens gemist door de leerlingen.

De leerlingenraad zal gevraagd worden hierover na te denken. Eventueel kan gevraagd worden welke kinderen zelf op willen treden.

De afspraak was: één jaar optocht en één jaar optredens.

De leerlingenraad vraagt de optredens dan minder “langdradig” te maken.

Locatie: de mogelijkheid van het verplaatsen van de carnavalsmiddag naar de fanfarezaal wordt besproken. De organiserende ouders voelen hier komend jaar (nog) niet veel voor. Wellicht is dit iets om in de toekomst over na te denken.

 

5.      Evaluatie bingo:

De activiteit heeft veel werk met zich meegebracht. Volgend jaar zal er daarom geen bingo georganiseerd worden. Eventueel zal er wel een andere activiteit plaatsvinden om geld in te zamelen. De bingo zal niet jaarlijks terugkeren omdat men van mening is dat het concept “fris” moet blijven voor zowel bezoekers als sponsoren.

De opbrengst was zeer goed: 1570,00 euro.

De opbrengst zal wellicht aan de schoolbieb besteed worden. Echter een vergadering over de voortgang van de schoolbieb heeft recent plaatsgevonden. Er vindt nog overleg met de gemeente plaats, aldus Jessica. Nadere informatie volgt zodra deze voorhanden is.

Tip: volgende keer kan het aankondigingsaffiche van de bingo ook meegegeven worden naar school.

6.      Evaluatie Pasen:

Korte terugkoppeling van de Paasactiviteit. Er zijn verder geen opmerkingen.

7.      Schoolreisje:

Het was een fijn schoolreisje. Er was één begeleider per twee kleuters in groepjes van resp. twee en vier en dat is goed verlopen. Jessica geeft aan dat het zeer op prijs gesteld wordt dat bij de snack-keuze  (portie gemengd fruit) de schoolvisie gerespecteerd is.

8.      Sportdag:

Deze was leuk georganiseerd. Er waren fruitsmoothies voor de leerlingen en de sportverenigingen uit het dorp organiseerden sportclinics.

9.      Sponsoracties / financiële situaties:

         Er wordt overlegd over het al dan niet organiseren van nieuwe sponsoracties.

Er wordt besloten dit jaar voor het wassen van de ramen te kiezen. Dit levert 500,00 euro op. Gabriëlle, Judith K. en Ellen zullen dit organiseren komend schooljaar. De ramen dienen 2 maal per jaar gewassen te worden.

10.     Nieuwe penningmeester / nieuwe OV-leden:

         De nieuwe penningmeester wordt voorgesteld: Daniëlle Huijnen.

         Brigitte Duijsens heeft zich als nieuw OV-lid gemeld.

         Judith R. vraagt Nicoline Meys nog of zij eventueel geïnteresseerd is.

11.     Vaststelling volgende vergaderdatum:

         Maandag 5 september om 20.00 uur op school.

Punten welke niet op de agenda vermeld stonden maar toch ter sprake gekomen zijn:

Beginviering:

Er zijn problemen met de datumplanning. Er zal overlegd worden met meneer pastoor.

Jaarvergadering:

Deze staat samen met de ouderavonden gepland op 13 september a.s. en zal in de volgende OV-vergadering voorbereid worden. 

Nieuwe naam van de basisschool in Mheer: De Den

         Jessica licht de naamkeuze toe.

-      Staat voor het “groene” van het Mergelland.

-      Is “diepgeworteld” (staat voor iets wat tien jaar of langer bestaat).

-      Staat voor “den halen” (een Limburgse traditie).

Busjes ’t Vitamientje”:

In ruil voor het sponsoren van een deel van de fruitsnack welke aan de leerlingen werd uitgereikt tijdens het schoolreisje, dienen 9 busjes van ’t Vitamientje gepoetst te worden door de leerlingen.

Dit zal plaatsvinden op woensdag 20 juli a.s. van 13.30 uur t/m 15.00 uur. Sabine vraagt of er budget is voor shampoo en sponzen. Jolanda beaamt dat dit het geval is.

12.     Rondvraag:

Sabine verzoekt de leden van de OV om digitaal een pasfoto en hun contactgegevens aan te leveren.