Notulen 18-01-2016

Notulen vergadering oudervereniging Basisschool Sint Gertrudis d.d. 18.01.16

 

Aanwezig:    Sabine, Ellen, Jolanda, Bianca, Franca, Judith R., Gabriëlle, Ilona, Judith K. (notulist)

Afwezig:      Jill, Roxanne, George

 

 

1.      Opening.

2.      Mededelingen/ingekomen post:

Uitnodiging parochiebijeenkomst

Bevestiging vergunningsaanvraag Carnavalsoptocht.

        

3.      Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen.

        

4.      Evaluatie Sint:

Het was een fijne ochtend voor zowel kinderen, leerkrachten als hulpouders en organiserende leden OV.

Samenwerking met kinderen van groep 7/8 in het kader van de schoolvisie:

Eerste bijeenkomst was ietwat tijdrovend. Sabine overlegt vanaf nu apart met de kinderen voorafgaand aan een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

-      Wanneer er hulp is van kinderen bij groep 7/8 bij activiteiten van de OV zal er gebruik gemaakt worden van een inschrijflijst waardoor duidelijk wordt wie wanneer aanwezig zal zijn.

-      Wanneer de kinderen van groep 7/8 mailen naar derden in het kader van de voorbereidingen etc. zullen Sabine en het 1e aanspreekpunt van de werkgroep altijd in de CC vermeld worden om e.e.a. transparant te houden.

-      Kinderen van groep 7/8 zullen deeltaken toebedeeld krijgen. Vooralsnog is het organiseren van een hele activiteit te hoog gegrepen. Er komt te veel bij kijken en men kan dit niet overzien.

Deze punten zullen als leidraad genomen worden bij alle volgende activiteiten.

 

5.      Evaluatie Kerst:

De kerstmarkt was een groot succes! De voorbereiding bleek echter erg veel werk te zijn. Men heeft zich hier naar eigen zeggen op verkeken. Er is een draaiboek gemaakt voor een mogelijke volgende keer.

Teleurstellend was het ontbreken van medewerking en inzet van mensen die van te voren aangaven d.m.v. de kerstmarkt iets aan PR voor de school te willen doen, bijvoorbeeld “de Parenthood”. Men had hier meer van verwacht.

Een aantal opmerkingen:

-      Het was leuker geweest wanneer er naar alle leerlingen en ouders gecommuniceerd was wanneer het ingezamelde geldbedrag aangeboden werd om eenieder de gelegenheid te geven hier desgewenst (met eigen vervoer) bij aanwezig te zijn in Heerlen bij het Glazen Huis.

-      (Een deel van) de opbrengst had voor de school mogen zijn.

-      De algemene schriftelijke vraag naar mogelijke sponsors van vruchtensap had beter persoonlijk aan diverse ondernemers gesteld kunnen worden.

6.      Evaluatie OV en schoolvisie en verantwoordelijkheid OV voor leerlingen bij naschoolse activiteiten.

         Sabine heeft e.e.a. voorgelegd aan het lerarenteam en de directie:

-      Betreft het buitenschoolse activiteiten buiten de school om, dan zijn ouders verantwoordelijk (bijvoorbeeld oefenen in de hal van school voor het Sint-optreden voor de Sinterklaasviering in de zaal van ’t Trefpunt).

-      Betreft het buitenschoolse activiteiten in het verlengde van de lessen en/of feesten die op school in samenwerking met de OV georganiseerd worden, dan is hier altijd een leerkracht bij aanwezig welke de verantwoording draagt (bijvoorbeeld cadeaus voor Sinterklaas inpakken met leerlingen van groep 7/8 in het kader van de uitvoering van de schoolvisie).

-      De verantwoordelijkheid dient vooraf gecommuniceerd te worden naar de ouders wanneer het buitenschoolse activiteiten buiten de school om betreft.

-      Sabine toetst de aard van de activiteiten aan het beleid van de school (wat ligt in het verlengde van de schoolvisie? etc.)

-      Er is een vrijwilligersverzekering bij de Gemeente Eijsden-Margraten. Is er bijvoorbeeld sprake van een ongeval, dan kan aanspraak gemaakt worden op deze verzekering.

7.      Algemene Parochiebijeenkomst:

De uitnodiging (zie ingekomen post punt 2) wordt afgeslagen. Men vindt het niet de taak van de OV om hierbij aanwezig te zijn.

Judith Roijen heeft de OV per mail afgemeld bij de parochie.

8.      Uitspraak Zwarte Piet:

Het lerarenteam heeft een brief van het bestuur ontvangen waarin gevraagd wordt in het verlengde van de landelijke “Zwarte-Pietendiscussie” aan te geven hoe men in de toekomst invulling wil geven aan Zwarte Piet.

De OV geeft in overleg met Sabine aan de “Schoorsteenpiet” (lees: Piet met zwarte vegen) aan te willen houden.

9.      Verkeersouder:

Sabine geeft aan dat Marlou is gestopt als verkeersouder. Men is op zoek naar een nieuwe verkeersouder.

Klasse-ouder:

Sabine geeft aan dat er alleen in groep 3/4 een klasse-ouder is. In de overige groepen heeft zich hier tot dusver niemand voor opgegeven. Een tip van Ilona om de klasse-ouder te ondervangen is de app “Klasbord” welke zij gebruikt voor haar eigen klas op school in Gronsveld.

Uiteindelijk geven de volgende OV-leden zich op als klasse-ouder:

Groep 1 en 2:        Ilona

Groep 3 en 4:        Gabriëlle (was dit al)

Groep 5 en 6:        Ellen

Groep 7 en 8:        Bianca

Penningmeester:

Jolanda legt haar functie als penningmeester aan het eind van dit schooljaar neer omdat zoon Tom “schoolverlater” is. Jolanda heeft Daniëlle Huijnen (mama van Sanne en Thijs, Sanne start in april in groep 1 bij juf Bea) gevraagd om over de functie na te denken. Daniëlle laat voor Carnaval iets weten.

MR-lid:

Deze functie is nog steeds vacant. Er heeft zich niemand voor opgegeven.

Luizenmoeders:

Zijn dringend nodig omdat o.a. Jolanda  en Baukje er volgend schooljaar mee stoppen. Er wordt steeds vaker hoofdluis geconstateerd op school.

Een gedegen luizencontrole is daarom essentieel.

Nieuwe leden  OV:

Ook nieuwe leden van de OV zijn gewenst na het vertrek van Jolanda, Bianca en Anja. Er wordt een oproep geplaatst op de klasse-app. De reacties zullen afgewacht worden.

Wie neemt de sportdag over van Roxanne?

George staat genoteerd voor de organisatie van de sportdag samen met meester Roel. Hij zal contact opnemen met Roel.

Het voorstel is om wél een koningsontbijt te organiseren en de sportdag te verschuiven naar het eind van het schooljaar, o.a. omdat niemand van de overige OV-leden kan op de huidige datum.

11.     Vaststelling volgende vergaderdatum:

4 juli, 20.00 uur op het terras van Eetcafé de Bosrand, onder het genot van een drankje!

12.     Rondvraag:

         Ellen: geeft een update over de Carnavalsactiviteit:

                   Marc Tychon rijdt de auto met muziek.

                   Raad van Elf uit Eckelrade zal ook aanwezig zijn.

                   De kapel loopt  niet mee in de optocht.

                   Ouders lopen niet mee.

                   Aanvang 13.30 uur op school.

Gezamenlijke afsluiting na Carnaval komt te vervallen. Tijdens het opruimen zal er een kop koffie of thee gedronken worden. Bianca biedt aan om wafels te bakken!