Notulen 05-09-2016

Notulen vergadering oudervereniging Basisschool Sint Gertrudis d.d. 05.09.16

 

       Aanwezig:    Sabine, Franca, Ilona, Daniëlle, Ellen, Gabriëlle, Jill, Judith R., Roxanne, Brigitte, Nicolien,

Judith K. (notulist)

Afwezig:      George

 

1.      Opening/ welkom heten nieuwe leden: g.b.

2.      Ingekomen post:

         Bonnen van Roti: doorgegeven aan penningmeester.

Factuur Talent: doorgegeven aan penningmeester.

        

3.      Notulen vorige vergadering:

         Goedgekeurd.

Echter een inhoudelijke vraag n.a.v. de notulen van Gabriëlle:

De busjes van ’t Vitamientje zijn nog niet gepoetst. Hoe nu verder?

Roel is verantwoordelijk voor de leerlingenraad. Deze zal een nieuwe datum plannen. Locatie: op schoolplein.

Opmerking Sabine:

Er zal geen individuele foto van de leden van de OV geplaatst worden in de schoolgids. Wel zullen de contactgegevens vermeld worden.  Er wordt besloten een groepsfoto te plaatsen in de eerstvolgende nieuwsbrief.

        

4.      Planning en indeling activiteiten schooljaar 2016 – 2017:

         a. Sinterklaas                  wo 30 november 2016

         b. Kerst                          vrij 23 december 2016

         c. Carnaval                     vrij 24 februari 2016

         d. Pasen                         wo 12 april voor groep 1/2. Gr. 3? Sabine vraagt

                                               dit na.

         e. Schoolreis                            in april, datum nader te bepalen.

                                               Datum dient bekend te zijn vóór eind oktober

                                               i.v.m. de korting. Een optie is di 4 april 2017.

                                               Sabine vraagt dit na.

         f. Koningsdagontbijt        vrij 21 april 2017

         g. Sportdag                     wo 21 juni 2017 of wo 28 juni 2017

         h. Ramen wassen            Optioneel. In oktober + april.

                                               Doet de OV dit of doen de ouders van groep 8 het

                                               dit jaar? Hierover ontstaat enige discussie.

                                               Besloten wordt dit na te vragen tijdens de

                                               jaarvergadering.

Er wordt voorgesteld om de leerlingenraad nieuwe acties te laten bedenken om extra geld in te zamelen voor het schoolverlaterskamp.

Sinterklaas Gabriëlle Judith K. Franca Sabine*
Kerst Roxanne Jill Judith R. Sabine*
Carnaval Ellen Ilona   Sabine*
Pasen Judith K. Brigitte Sabine/traktatie* Bea/activiteit*
Schoolreis Judith R. Gabriëlle Nicolien Sabine*
Koningsdagontbijt        
Sportdag George Roxanne   Roel*
Ramen wassen optioneel      
Communiekaarten Daniëlle      

*aanspreekpunt van school

Er is niet meer gesproken over de invulling van het Koningsdagontbijt. Derhalve zijn hier geen namen ingevuld. Wellicht neemt het team dit over van de OV na de splitsing met de sportdag. Ik zal dit navragen bij Sabine zodat dit duidelijk is voor iedereen.

Er wordt voorgesteld het punt “sponsoracties” als vast punt terug te laten komen op de agenda. Eventueel zou dit punt door 2 leden van de OV op zich genomen kunnen worden.

Er wordt gebrainstormd t.a.v. eventuele geldinzamelingsacties:

-      Paaseieren verkopen

-      Kerstmarkt, klein van opzet (Kerststukjes, wafels verkopen)

-      Loterij tijdens Carnavalsmiddag

-      Etc.

Op dit moment worden er geen concrete afspraken gemaakt t.a.v. het plannen van een sponsoractie.

5.      Voorbereiding jaarvergadering di 13 september a.s. van 20.00 t/m 20.30 uur:

-        Notulen jaarvergadering d.d. 2015 worden door Judith K. neergelegd.

-        Agenda wordt gemaakt door Judith R. in de vorm van een Powerpoint-presentatie.

-        Daniëlle checkt wie de leden waren van de kascontrolecommissie voor 2015-2016 en geeft dit door aan Judith K.

-        De data van activiteiten en het programma voor het schooljaar 2016 – 2017 zullen gepresenteerd worden.

-        Het financieel jaarverslag zal toegelicht worden.

-        De hoogte van de contributie zal medegedeeld worden.

Er volgt een discussie rondom het al dan niet verhogen van de contributie ófwel het organiseren van activiteiten ter inzamelen van extra financiële middelen.

Uiteindelijk wordt besloten de contributie niet te verhogen.

Daarnaast wordt mede tot dit besluit over gegaan daar er komend schooljaar vooralsnog geen extra acties georganiseerd zullen worden voor geldinzameling i.v.m. de grote inspanning die dit vergt van de leden van de OV.

        

06.     Vaststelling volgende vergaderdatum:

         Maandag 19 januari 2017

         Locatie: op school

        

07.     Rondvraag:

Sabine geeft aan dat “de Hoeskamer” in het leegstaande klaslokaal gehuisvest zal worden. Op donderdagmiddag zullen er bezoekers zijn. Het lokaal dient derhalve leeg geruimd te worden. Spullen uit het lokaal zullen in de kelder opgeslagen worden. Het verzoek van het lerarenteam is om te bekijken of er spullen van de OV op de planken en vloer aan de rechterzijde van de kelder staan die weg kunnen. Dit blijkt na inspectie door de OV niet het geval. De spullen die er staan zijn niet van de OV.